Skybrud, noget vi er sammen om
hver for sig
Klimalancen
Vi kører ud efter aftale med grundejerforeninger, forsyninger, kommuner og forsikringsselskaber. Borgernær udstilling, formidling og hjælp til lokal klimatilpasning på private matrikler.
SE VIDEOEN

Om osVores vision er at klimatilpasse Danmark og halvere kloakoverløb inden 2030.

Klimalancen er klimatilpasningens rullende ’tupperware party’. Vi møder husejerne hvor de bor, hvor problemerne opstår og hvor løsningerne er lige for. Med Klimalancen vil vejen fra viden til handling blive attraktiv, kort og effektiv med lokale løsninger der:

  • Sikrer huse fra dag 1
  • Virker aflastende på spildevandssystemer fra dag 1
  • Er bæredygtige valg for den enkelte, samfundsøkonomien og miljøet

Klimalancen understøtter disse verdensmål

Klimalancen er en startup virksomhed etableret i 2020 af fagligheder inden for vand, klimatilpasning, borgerinddragelse, arkitektur, design, IT og softwareudvikling.

BaggrundKlimaforandringer

Klimaet bliver vildere og voldsommere. De ekstreme vejrhændelser, med flere skybrud og mere tørke, er noget vi i stigende grad skal forholde os til. Måden vi indrette os på har stor indflydelse på om skybrud skaber ødelæggelse og forurening, eller ikke.

Øget bebyggelse, belagte arealer og de kraftigere skybrud betyder øget risiko for oversvømmelser fra spildevandssystemet. Forventningen er at kloakkerne i Danmark skal sikres for 100 mia. inden 2040 så skybrud bl.a. forhindres i at skabe ødelæggelse og overløb til recipient.

Klimatilpasnings- og spildevandsplaner har stor indflydelse på hvor store anlægsarbejder der etableres, hvornår huse og byer er sikret og ikke mindst hvilken pris der skal betales. Både samfundsøkonomisk og i forhold til CO2 udledning.

Klimalancen kører med samfundsøkonomiske og effektive løsninger, der kan etableres på relativ kort tid.

Når kloakken ikke kan følge med

Det eksisterende kloaknet virker fantastisk det meste af tiden. På nær de få minutter eller timer om året med skybrud og ekstremregn.

Over de næste mange år forventes forsyningsselskaberne at øge kapaciteten i systemerne betragteligt, så de kan rumme minutternes og timernes hændelser.

En anden løsningstilgang er at fjerne problemvandet, dvs. forhindre skybrud i at nå kloakken. For uanset hvor meget plads der etableres i bassiner og rør på offentlige arealer, vil den bedste skybrudssikring af bygningsmassen ske inde på matriklerne.

Private matriklers udfordring og potentiale

Kloaksystemets udspring er bl.a. husenes tage, hvor nedbør samles i rør. På vej til rensningsanlægget støder vandet flere steder på 'flaskehalse'.

Den første 'flaskehals' skybrudsvand støder på, er stikledningen mellem husets samlebrønd og hovedkloakken ude i vejen. Når vandet kan ikke nå at komme ud i hovedledningen fyldes brønden af tagvand. Det kan give oversvømmelser. I mange tilfælde vil vand der kommer op fra en afløbsrist eller et toilet under skybrud, sandsynligvis også stamme fra husets eget tag.

    

Stikledningen er den 'flaskehals' der får vandet til at stemme op i brønden og løbe ind i kælderen.

På matriklen ligger løsningen i en kombination af flere tiltag, der dels tilbageholder/nedsiver skybrud og/eller regn og dels forhindrer overfladevand i at trænge ind i bygningen via åbninger og installationer.

Klimalancen fører produkter og løsninger både til 'gør det selv folket' og fagfolk.

Pilotprojekt på Erdalsvej

Klimalancen udspringer af et projekt på Erdalsvej.

I samarbejde med Glostrup Forsyning, Birgit Paludan, CALL Copenhagen og borgere på Erdalsvej gennemførte vi et projekt der skybrudsafkoblede ca. halvdelen af deres tagflader. Projektets mål var at hæve forsyningsselskabet serviceniveau i området uden nævneværdige gravearbejder på matriklerne. Og uden at problemerne fra Erdalsvej blev eksporteret nedstrøms. Det lykkedes.

LÆS MERE HER

Det samfundsøkonomiske potentiale i lokale løsninger

De private matrikler rummer uudnyttede potentialer for at klimatilpasse Danmark. Og potentialet er stort, da omkring 80% af Danmark er privatejet. Ved at gennemføre en del af klimatilpasningen som lokale løsninger på de private matrikler er det muligt at reducere store anlægsarbejder på offentlige arealer, hvor der i forvejen ligger meget infrastruktur i jorden. Med offentlig investering i klimatilpasning på de private matrikler åbnes en mulighed for at nå i mål med klimatilpasning og 50% reduktion af kloakoverløb inden 2030.

Der er ca. 1 mio. villaer i Danmark, som Klimalancen er klar til at sikre og klimatilpasse. Det vil give glade borgere, nye arbejdspladser, renere miljø og kedeligere vejrudsigter.

Lokale løsninger er et alternativ eller supplement til at udskifte mange gode rør finansieret over borgernes vandregning. Hvis problemet er skybrud, overløb og ringe servicemål, vil lokale løsninger være samfundsøkonomisk attraktive sammenholdt med store infrastruktur anlæg.

Ved valg af teknologi, er det væsentligt at vide hvor, hvordan og hvornår løsningen giver effekt.

Mange forsyningsselskaber planlægger at etablere separatkloakeringer. Teknisk kan det være den rigtige løsning, selvom den er dyr og tager tid. En overvejelse at gøre i den forbindelse er, om man kan gøre både og. Starte med skybrudssikring og etablere separatkloakeringen i den takt ledningsnettet udtjenes. På den måde vil vi få klimatilpasning fra dag 1. og separatkloakering længere ud i fremtiden end de 30-50 år det nu tager at få råd og tid til de store anlægsarbejder.

LøsningerKlimalancen er både udstilling, formidling af viden og en butik. Når vi kører ud, er der ikke langt til 'gør det selv løsninger' eller henvisning til havearkitekt og anlægsentreprenør.

Klimalancen kan bestilles af grundejerforeninger, kommuner, forsynings- og forsikringsselskaber, ved henvendelse til cl@klimalancen.dk.

Klimalancen er åben for flere produkter der sikrer mod oversvømmelse eller håndterer vand. Forhandlere og producenter kan kontakte cl@klimalancen.dk.

Besigtigelse i egen have

Få besøg af Klimalancen til Grundejerforeninger eller mere end 10 naboer der er indstillet på at klimatilpasse.

Pris efter aftale.


Skybrudsventil

Skybrudsventil forhindrer oversvømmelser i dit og naboens hus. Den placeres under nedløbsrør, og virker ved at lede skybrud ud på overfladen. Ventilen leder almindelig regn ned i kloakken.

KØBVandsikringstape

Vandsikringstape sørger for, at vand ikke trænger ind gennem døre og vinduer. Monteres i dør- og vinduesfals ved storm- og skybrudsvarsel. Tape udvides og udfylder sprækker når den bliver våd.

KØBVandsikringsprop

Vandsikringsprop monteres i gulvafløb, så kloakvand ikke trænger op gennem afløb. Passer til 100 mm og 110 mm afløb.

KØBDrain Plug

Drain Plug fra Tolee er en sikringsballon, der forhindrer kloakvand i at trænge op gennem afløb og/eller toiletter.

KØBKunderHyr Klimalancen!

Klimalancen kører ud i samarbejde eller efter aftale med grundejerforeninger, kommuner, forsyninger og/eller forsikringsselskaber i områder med 50 - 1000 huse.

På en tropehed søndag 2020 havde vi for-premiere på Klimalancen i en, hvor vi fik præsenteret konkrete løsninger for husejere der kom forbi. Flere af dem gik derfra med løsninger i hånden og klogere på vandhåndteringsløsninger. Og hvorfor det gør en forskel at håndtere skybrud og regn på matriklerne.

SE VIDEOENKlimalancen ventes i rutefart fra område til område fra april 2021, i samarbejde med kommuner, forsyninger og forsikringsselskaber.

LB Forsikring har udloddet Klimlancen som præmie. Deltag i konkurrencen!

Vind klimalancen

   

Klimalanceholdet
Cathrine Leth, CEO og Founder Klimalancen, Arkitekt MAA
Tine Larsen, CCO Klimalancen, Larsen LAB., Grafisk design og kommunikation
Peter Høgfeldt, CIO Klimalancen, ATMOS, IT-specialist og app udvikler


Samarbejdspartnere
CALL Copenhagen – Climate Adaptation Living LAB


Kontakt
Cathrine Leth
cl@klimalancen.dk